REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

 

 

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Optimum Beauty Sp. J. z siedzibą w Świdnicy, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.cosmedix.pl

 

II. Definicje. 

1. Bon Podarunkowy – bon sprzedawany Sklepie internetowym www.cosmedix.pl, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży internetowym www.cosmedix.pl

2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego Sklepie internetowym www.cosmedix.pl

3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie www.cosmedix.pl

7. Towar – produkt sprzedawany w Sklepie internetowym, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
8. Wydawca – firma Optimum Beauty Sp. J. z siedzibą w Świdnicy, NIP: 8842773505 prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.cosmedix.pl

 

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości: 300,00zł, 500,00zł, 700,00zł, 1000,00zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.cosmedix.pl

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
5. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie internetowym www.cosmedix.pl
6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

7. Bon Podarunkowy jest przesyłany w formie drukowanej w kopercie pod wskazany adres Nabywcy lub Posiadacza.

9. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

11. Na towary zakupione z wykorzystaniem bonu jest wystawiany paragon lub faktura.
12. Faktura może być wystawiona dla firm prowadzących działalność w Unii Europejskiej.

 

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a) Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie internetowym www.cosmedix.pl

b) Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

c) Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym www.cosmedix.pl dostępnymi metodami płatności.

d) W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.

e) Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.cosmedix.pl

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.cosmedix.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego www.cosmedix.pl i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.